ali bakanerTürk Alüminyum Sektörünün Dünya Pazarındaki Konumu

Alüminyum,  günümüzde  üstün  özellikleri  sayesinde  dünya da  en  fazla  kullanım  alanı  çeşitliğine sahip metal  konumuna gelmiştir.  Geçtiğimiz on  yıl içerisinde alüminyum  talebi,  hızla artan  nüfus,  şehirleşme ve küresel ısınma  etkisi  ile % 65  ora nında  artış göstermiştir.

 

 

Talebe paralel artan  üretim ve rekabet sonucunda,  alüminyumun boksit  olarak  çıkarılmasından, nihai ürünlere dönüştürülmesine kadar küresel ve yerel  oyuncuların stratejileri pazarı belirleyen en önemli unsur  olmuştur.

Dünya alüminyum  ticaret  hacmi  2015 yılı itibarı ile 208,00 milyar dolar  olarak  gerçekleşmiştir. Bu işlem  hacminin 103,73 milyar doları  ithalat,  104,27 milyar doları  ihracat tutarıdır.  2015  yılı iti bari  ile Türkiye’nin alüminyum  ticaret  hacmi  2,35  milyar dolar ihracat, 2,84 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam  5,19 milyar dolardır. Türkiye bu toplam hacmi  ile dünyada % 2,49 oranında bir paya sahiptir.

Alüminyum sektöründe dünyada son  3 yıllık periyotta gerçek leştirilmiş olan ihracat rakamlarına bakıldığında, en çok ihracatı sırasıyla Çin, Almanya  ve  Kanada’nın yaptığı   görülmektedir. Türkiye alüminyum sektörü ihracatında dünya sıralamasında 20. sırada yer almaktadır. Son üç yıllık ihracat rakamlarının toplamı na bakıldığında sektörde toplam  dünya ihracatının % 13,04’ünü Çin’in gerçekleştirdiği, Almanya’nın % 8,71, Kanada’nın % 6,29 ve ABD’nin ise % 6,12’lik paya sahip olduğu görülmektedir.

Alüminyum  sektörünün dünya genelindeki ithalat  rakamlarına baktığımızda ise  ilk üç  sırayı  Almanya,  ABD ve  Japonya’nın oluşturduğu görülmektedir. 2015  yılı itibari ile Almanya’nın sek tör ithalatındaki  payı % 10,58,  ABD’nin % 11,85  ve Japonya’nın ise % 6,51 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye alüminyum  sektörün deki tüm dünya ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatta  10. sırada yer  almaktadır. Türkiye’nin payı  ise  2015  yılı itibariyle  % 2,74 olarak  görülmektedir.

 ali bakaner

Türkiye, büyük  olan Avrupa  pazarı ve büyümekte olan Ortado ğu  pazarına olan  coğrafi  yakınlığı,    talebindeki artış  potan siyeli,  yatırımlar  sonucu artan  kalitesi  ve  rekabetçi avantajları ile üretim  kapasitesini her  yıl ortalama % 6,60  oranında artır maktadır. Türkiye, alüminyum  pazarında yarı mamul alüminyum üretimi ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle ekstrüzyon ve yassı ürünlerde hızla artan  üretim ve ihracat rakamları  ile konumunu güçlendirmektedir. Bunun  yanı  sıra,  yüksek  enerji  fiyatları ve kaynakların yetersizliği,   hammadde ve  üretim  teknolojilerinin ithalata  dayanıyor olması  sektörün önündeki engeller olarak  ön plana çıkmaktadır.

Nüfus ve gelir artışı, şehirleşme ve küresel ısınmanın  sonuçları dünya alüminyum  pazarının 2020  yılına kadar hacmini  iki ka tına  çıkaracağını göstermektedir. Bu süreçte Türk alüminyum sektörünün dünya pazarındaki konumu  güçlenecektir.  Türkiye büyüyen pazarda  en  belirgin  büyümeyi yarı mamul  üretimin de  gösterecektir. İç talebinin  oldukça üstünde olan  üretim  ka pasitesi orta  vadede  ihracat pazarlarının ön  planda olacağını işaret  etmektedir. İhracata yönelik  üretim  daha yüksek  kalite beklentisini ve  daha fazla  rekabeti tetikleyecektir. Yarı mamul üretimindeki büyüme  külçe  talebini  beraberinde  getirecektir. Artan rekabet, fiyat baskısı ve yüksek  enerji fiyatları Türkiye’nin orta  vadede  önündeki en  önemli  engeldir ve  ithalata   dayalı üretim  tetiklemeye devam edecektir. Türkiye’nin orta  vadede hammadde konusunda kendisini  güvence altına alması  şarttır. İthalatta  ülke riskleri çok yüksektir  ve mutlaka  farklı ithalat alter natiflerinin geliştirilmesi  gerekmektedir.

Dünya   alüminyum   ticaretinde  Türkiye’nin  yerini  yükseltmek için,  İstanbul Demir  ve  Demirdışı  Metaller  İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak  Ekonomi Bakanlığının  % 75 destekli Uluslara rası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi  projesini  başlatmış bulunmak tayız.  (URGE) Bu proje  kapsamında verilecek olan  eğitimler, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri ile pro jeye  katılan  firmaların  vizyonlarına  katkıda  bulunarak, düzenli ihracat yapmalarının sağlanması hedef alınmıştır.

 

Powered by OrdaSoft!